Skip to content

Vigtig information til udstillere

Der er gratis parkering og adgang til udstillingsarealet i udstillingens normale åbningstid. Byggecentrum kan ved særlige lejligheder tage entré af besøgende til udstillingen.

Et centralt sted i udstillingen er der reoler til brochurer. Reolerne er frit tilgængelige for de besøgende, som kan bruge pc’ere til søgning efter ønskede brochurer i reolerne. Hver udstiller får 5 brochurepladser i brochurereolerne inkluderet i standlejen. Byggecentrum sørger for at der altid er fyldt op med brochurer og giver besked, hvis de løber tør. Man kan aftale at få ekstra brochurer i reolen. Det koster 720 kr. ekskl. moms pr. brochure.

Ønsker I at lægge brochurer på standen, kan vi sørge for, at der er fyldt op mod en ekstra ydelse på 3.600 kr. pr. brochure pr. år.

Brochurer skal afleveres eller sendes til Byggecentrum, som sørger for registrering og opfyldning i reolerne. Inden etablering af standen, eller når ny brochure ønskes optaget i systemet, skal udstiller sende et oplag på 200 stk. af hver brochure.

Vi råder udstilleren til selv at besigtige standarealet og foretage de nødvendige opmålinger og registreringer, der har betydning for standens indretning og opbygning. Byggecentrum fraskriver sig ansvaret for konsekvenserne af eventuelle lokale afvigelser fra ovenstående beskrivelse af bygning og installationer mm.

Det er ikke muligt for Byggecentrum at tegne forsikring for udstillere. Udstillers egen erhvervsansvarsforsikring vil normalt dække uheld i forbindelse med standen i Byggecentrum. Standmaterialer og produkter vil også normalt være dækket af udstillers løsøreforsikring mod brand og vandskade samt indbrud indtil en vis sum. Forsikring mod simpelt tyveri vil normalt ikke være dækket. Det er nødvendigt at få tilføjet udstillingens adresse på forsikringspolicerne. Vi opfordrer udstiller til at checke ovennævnte og forsikringsforhold i øvrigt med sit forsikringsselskab.

Som udstiller får du 15 % rabat på alle typer af møder og konferencer i Byggecentrum. I sparer desuden 15 % på ydelser i konferencecenteret, fx frokostbuffet og aftenmenu samt overnatning.

Vareindlevering og -afhentning kan normalt ske i udstillingens åbningstid. Udstiller eller dennes leverandør skal altid melde sin ankomst i informationen.

Udstillingen er åben alle dage kl. 10.00-17.00, også i weekends og på helligdage. Der er dog lukket i den indvendige udstilling mellem jul og nytår. Vi kan tilbyde at holde udstillingen åben uden for normal åbningstid i forbindelse med fx møder eller arbejde på standen. Ønsker I det, skal I sige det i receptionen senest 2 hverdage før, så der kan tilkaldes en lukkevagt. I betaler en pris pr. time udover normal åbningstid på 300 kr.

Særligt om den indendørs udstilling

Telefonstik, vand- og afløbsinstallationer på standen kan, hvis muligt, etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale.

Udstilleren skal selv sørge for at fjerne tom emballage, materialerester og byggeaffald efter opstilling, ombygning og nedbrydning af standen. Byggecentrum kan dog efter nærmere aftale være behjælpelig dermed.

Ordinære 230 V elstik forefindes i nærheden af hver stand, og generel belysning i udstillingen forefindes. Supplerende elinstallationer på standen kan etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale. Belysning på standen, der skal være lavenergi eller LED, etableres af udstilleren. Med mindre andet aftales vedligeholder Byggecentrum belysningen på standen for udstillers regning. Pærer o.l. som udskiftes, faktureres halvårligt sammen med standlejen til udstilleren.

Standarealet er belagt med tæppe i farven mørk grå. Udstilleren er velkommen til, efter aftale, at udlægge egen gulvbelægning oven på tæppet.

Udstilleren kan benytte egne håndværkere ved op- og ombygning af standen. Efter ønske kan Byggecentrum være behjælpelig med af finde lokale håndværkere.

Over standene er der enten hvidmalet gipsloft i en højde på ca. 2,75 m over gulvet eller træbetonloft i en højde fra 2,60 m. til ca. 5,50 m over gulvet.

Montage i tagkonstruktionen og loftet må kun ske efter konkret aftale.

Udstilleren skal sørge for tydelig skiltning med firmanavn og produktoplysninger m.m. Skilte må ikke uden nærmere aftale med Byggecentrum anbringes uden for standarealet.

Skillevæggene mellem standene består af ca. 70 mm tykke, hvidmalede trækassetter i højden ca. 2,10/2,40 m. Væggene kan efter aftale leveres i en anden farve.

Montage i standvægge, som udgøres af bygningens skillevægge og ydervægge (gips eller tegl), må kun ske efter konkret aftale.

Særligt om den udendørs udstilling

Bygninger skal dimensioneres/placeres således, at følgende afstandsregler nøje overholdes:

  •  til naboparcel: mindst 2,5 m
  • til sti/beplantningsbælte: mindst 1 m

Telefonstik på standen kan etableres for udstillerens regning efter nærmere aftale. Udstilleren skal i nødvendigt omfang for egen regning etablere faskine på parcellen til opsamling af regnvand. Vand- og afløbsinstallationer kan ikke etableres.

Udstillere anbefales at bemande deres udstilling i weekender og på helligdage. Som alternativ/supplement kan udstilleren vælge at aflevere en nøgle til Byggecentrum, som interesserede udstillingsgæster så kan låne i receptionen mod fremvisning af legitimation. Byggecentrum påtager sig dog intet ansvar for eventuelt hærværk/tyveri, som skyldes udstillingsgæsternes adgang uden opsyn til udendørs parceller.

Der er mulighed for etablering af elforsyning på den enkelte parcel fra kabelskabe placeret i udstillingsområdet. Udstiller leverer og monterer for egen regning forbindelse fra anvist kabelskab til udstyr på egen parcel i henhold til gældende regler. Udstilleren skal for egen regning levere og montere måleudstyr (bimåler) til registrering af eget elforbrug.

Med mindre andet er aftalt, vedligeholder Byggecentrum belysningen på standen for udstillerens regning. Elforbrug, pærer og lignende, som udskiftes, faktureres halvårligt sammen med standlejen.

Udstilleren benytter normalt egne håndværkere ved op- og ombygning af standen. Efter ønske kan Byggecentrum være behjælpelig med af finde lokale håndværkere.

Indlevering og -afhentning af byggematerialer og andre varer skal som hovedregel ske i udstillingens normale åbningstid. Udstilleren eller hans leverandør skal henvende sig i receptionen ved ankomsten. Udstilleren skal selv sørge for nødvendigt grej og personale til aflæsning og transport.

Transport af materialer og varer på flisebelagte stier og stier med skærver er ikke tilladt uden særlige foranstaltninger (udlægning af køreplader).

Adgang til den nyeste del af udstillingen (mod Hindsgavlhalvøen) sker gennem bom fra Hindsgavl Alle. Bommen åbnes ved at trykke på knappen hvorved der kaldes op til receptionens medarbejdere, der herefter åbner bommen via automatik. Af hensyn til faren for tyveri er bommen altid nede, og der er derfor kun adgang i udstillingens åbningstid med mindre andet er aftalt.

Hvis der ikke er indgået andre aftaler, overtages parcellen i grovplaneret stand, belagt med muld-jord. Udstilleren skal selv forestå udgravninger, bortkørsel af overskudsjord og etablering af have-anlæg med græssåning/beplantning.

Byggecentrum sørger for almindelig renholdelse af udstillingsarealerne herunder græsslåning og almindelig ukrudtsbekæmpelse. Efter nærmere aftale kan Byggecentrums anlægsgartner påtage sig ekstraordinære ren- og vedligeholdelsesopgaver (pasning af blomsterbede, beskæring af buske og træer m.m.) mod betaling efter aftale.

Udstilleren skal sørge for tydelig skiltning med firmanavn og kontaktoplysninger m.m. Skiltets dimensioner må ikke overstige b x h = 1,20 x 1,00 m. Skiltet må ikke uden nærmere aftale placeres uden for parcellen.

Udstillere med udestuer og fritidshuse anbefales at sikre sig mod tyveri ved installering af elektronisk tyverisikringsanlæg eller aftale med sikkerhedsvagt. Læs endvidere kontraktens bestemmelser om tegning af forsikring mod brand, hærværk osv.

 

Skip to navigation